Загрузка...

Астемир Апанасов АдыгэлI - астемир апанасов

Вы сейчас просматриваете страницу с песней АдыгэлI - Астемир Апанасов mp3 - скачать и слушать онлайн, текст песни и смотреть клип онлайн без регистрации и смс

Исполнитель: Астемир Апанасов

Название: АдыгэлI

Продолжительность песни: 03:19

Добавлен: 2016-12-05

Слушали: 466Скачать


Ещё песни Астемир Апанасов
Текст песни:

Хэт жыхуа1эр АДЫГЭЛ1? ар жа1эу къоупщам
Уэ жэуап абы ептынур занщ1эу умыщ1ам
Сэ бжес1энущи къеда1уэ уэ зэгъащ1э ар
Нэгъэсауэ АДЫГЭЛ1ЫР арщ зэрыщытар

Псалъэ птырэ бгъэзэщ1эжмэ уэ у АДЫГЭЛ1Щ
Уи ныбжьэгъур бгъэпэжыфмэ уэ у АДЫГЭЛ1Щ
Къимык1уэту бийм пэщ1этыр мис ар АДЫГЭЛ1Щ
Л1ыгъэ пхэлъым уэ у АДЫГЭЛ1Щ

Ижь Ижьыжым пасэрейхэм жа1эу щытыгъащ
Е у ...... ........ пхуэду ягъэсащ
Адыгэл1ым хэкум щхьэк1э и псэр итыфынщ
Ди Адыгэ лъэпкъым и пщ1эр лъагэу и1ыгъынщ

Псалъэ птырэ бгъэзэщ1эжмэ уэ у АДЫГЭЛ1Щ
Уи ныбжьэгъур бгъэпэжыфмэ уэ у АДЫГЭЛ1Щ
Къимык1уэту бийм пэщ1этыр мис ар АДЫГЭЛ1Щ
Л1ыгъэ пхэлъым уэ у АДЫГЭЛ1Щ

Ди Адыгэ хабзэр уэ пхъумэну уи къалэнщ
Ди анэбзэу Адыгэбзэр пщ1эну уи къалэнщ
Жэщым укъагъэушыжрэ хэти къоупщ1ам
Уи жэуапыр уэ хьэзыру хъунут мыр ептам

Псалъэ птырэ бгъэзэщ1эжмэ уэ у АДЫГЭЛ1Щ
Уи ныбжьэгъур бгъэпэжыфмэ уэ у АДЫГЭЛ1Щ
Къимык1уэту бийм пэщ1этыр мис ар АДЫГЭЛ1Щ
Л1ыгъэ пхэлъым уэ у АДЫГЭЛ1Щ

Видео клип Астемир Апанасов - АдыгэлI
Добавить комментарий